Artikel 9. Afbeeldingen

 1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen etcetera op de internetsite van Cadeaus met een Missie geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Betaling

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De Klant is gehouden de factuur voor vijftig procent (50%) te voldoen zeven dagen voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen. Het restant dient de Klant te voldoen binnen zeven dagen na levering. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Cadeaus met een Missie op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de Klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Cadeaus met een Missie heeft alsdan het recht vanaf vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Cadeaus met een Missie toekomende rechten in deze.

 

Artikel 11. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door de Klant niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Cadeaus met een Missie voor rekening van de Klant zijn.
 2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door Cadeaus met een Missie ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
 3. Cadeaus met een Missie heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Cadeaus met een Missie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 4. De Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Cadeaus met een Missie verschuldigde.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Cadeaus met een Missie zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. Cadeaus met een Missie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de Klant verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor Cadeaus met een Missie bekend behoorden te zijn.
 3. Cadeaus met een Missie is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen of druk- of zetfouten op de website van Cadeaus met een Missie.
 4. Cadeaus met een Missie is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op de Klant of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
 5. Eventuele aansprakelijkheid van Cadeaus met een Missie zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Cadeaus met een Missie afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Als Cadeaus met een Missie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een consumentenkoop is de aansprakelijkheid van Cadeaus met een Missie beperkt tot maximaal driemaal de factuur waarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 8. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Cadeaus met een Missie, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Cadeaus met een Missie.

 

Artikel 13. Overmacht 

 1. Cadeaus met een Missie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Cadeaus met een Missie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cadeaus met een Missie niet in staat is  haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cadeaus met een Missie of van derden daaronder begrepen. Cadeaus met een Missie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cadeaus met een Missie zijn verbintenis had moeten nakomen. 

 

 1. Cadeaus met een Missie kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 2. Voor zover Cadeaus met een Missie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Cadeaus met een Missie gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan de Klant. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14. Onderzoek

 1. De Klant is gehouden het geleverde product binnen achtenveertig uur na levering te onderzoeken op zichtbare- en niet zichtbare gebreken. Bij constatering van een eventueel gebrek dient de Klant dit binnen achtenveertig uur na levering schriftelijk of electronisch kenbaar te maken bij Cadeaus met een Missie. Cadeaus met een Missie dient wanneer tijdig is gereclameerd een redelijke termijn te worden geboden het defecte product te vervangen of te repareren. Indien vervanging of reparatie niet mogelijk is, zal het aankoopbedrag aan de Klant worden gecrediteerd. Indien de klacht gegrond blijkt, komen de kosten van verzending voor rekening van Cadeaus met een Missie. Indien de klacht ongegrond blijkt, komen de onderzoekskosten en verzendkosten voor rekening van de Klant.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 1. Cadeaus met een Missie blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de Klant zijn verplichtingen jegens Cadeaus met een Missie deugdelijk is nagekomen.

 

 1. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de Klant verplicht Cadeaus met een Missie zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen.

 

 1. De Klant is jegens Cadeaus met een Missie gehouden al datgene te doen om de eigendomsrechten van laatstgenoemde veilig te stellen. 

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten   

 1. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van Cadeaus met een Missie veilig te stellen.
 2. Cadeaus met een Missie houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 Persoonsgegevens  

 1. Cadeaus met een Missie houdt zich aan de Wet bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Cadeaus met een Missie respecteert de privacy van haar Klant en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet verbonden zijn aan Cadeaus met een Missie, tenzij de Klant in gebreke is.

 

Artikel 18. Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Cadeaus met een Missie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Cadeaus met een Missie toerekenbaar is.

 

Artikel 19. Geschillen            

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cadeaus met een Missie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Cadeaus met een Missie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de Klant en Cadeaus met een Missie kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 
T 06-21985705 | cmem@de-wondere-wereld.nl